დამტკიცდა 2017 წლის COST აქტივობები

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ევროპული თანამშრომლობის პროგრამა, COST ყველაზე ხანგრძლივად მოქმედი ევროპული ჩარჩო პროგრამაა, რომელიც მხარს უჭერს  მკვლევართა, ინჟინერთა და მეცნიერთა თანამშრომლობას ევროპის მასშტაბით.

COST ჩარჩო პროგრამა, რომელიც 1971 წელს დაარსდა, უნიკალურ საშუალებას წარმოადგენს, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ყველა სფეროში, მათ შორის სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, მეცნიერთა და ინჟინერთა იდეებისა და ახალი ინიციატივების ერთობლივი განვითარების თვალსაზრისით. ამასთან, COST მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ევროპული კვლევის სივრცის (European Research Area) მშენებლობაში. COST ხელს უწყობს ევროპის მასშტაბით მკვლევრების მობილობის ზრდასა და მათი სამეცნიერო გამორჩეულობის დამკვიდრებას.

საქართველოს წარმომადგენლებს (მეცნიერები, მკვლევრები, მცირე და საშუალო საწარმოები), ორმხრივი სარგებელის პრინციპის გათვალისწინებით, შეუძლიათ ჩაერთონ 2017 წელს დამტკიცებულ COST აქტივობებში. ჩართვის ინსტრუქცია დეტალურად მოცემულია ქვემოთ.

COST აქტივობები
COST აქტივობები წარმოადგენს მოქნილ, სწრაფ, ეფექტიან და ქმედით ქსელურ ინსტრუმენტს მკვლევრების, ინჟინერებისა და მეცნიერთათვის, რათა მათ შეძლონ, ითანამშრომლონ და კოორდინირება გაუწიონ ეროვნულ დონეზე დაფინანსებულ სამეცნიერო საქმიანობას. COST აქტივობები ევროპელ მკვლევარებს საშუალებას აძლევს, ერთობლივად განავითარონ თავიანთი იდეები ნებისმიერ მეცნიერულ და ტექნოლოგიურ სფეროში.

COST აქტივობები წარმოადგენს ქვევიდან-ზევით მიდგომით მოქმედ მეცნიერებისა და ტექნოლოგის ქსელებს, რომელიც ხელმისაწვდომია მკვლევრებისა და დაინტერესებული მხარეებისთვის ოთხწლიანი ხანგძლივობით.

COST აქტივობები გულისხმობს ისეთ ქსელურ საშუალებებში მონაწილეობის შესაძლებლობას, როგორებიცაა სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო სკოლები, მოკლევადიანი სამეცნიერო მისიები (STSMs) და გამავრცელებელი საქმიანობებით. COST არ ითვალისწინებს კვლევების დაფინანსებას.

COST აქტივობები, რომელსაც სამეცნიერო კომიტეტი ყოველწლიურად ამტკიცებს, მასში ჩართულ მეცნიერებს ხელს უწყობს ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამებში მონაწილეობისათვის კონკრეტული ნიადაგის მოამზადებაში, ასევე ეხმარება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული კვლევით პროექტებთან სინერგიის დამყარებაში. უფრო მეტიც, კვლევის პროექტებში თანამშრომლობამ შეიძლება, უბიძგოს ახალი აქტივობების შემუშავებას, რაც ამგვარი კონსორციუმის ქსელურ პოტენციალს აძლიერებს.

დამტკიცებული COST აქტივობების ჩამონათვალი:

CA16201 Unraveling new physics at the LHC through the precision frontier


CA16202   International Network to Encourage the Use of Monitoring and Forecasting Dust Products


CA16203 Stem cells of marine/aquatic invertebrates: from basic research to innovative applications


CA16204 Distant Reading for European Literary History


CA16205 European Network on Understanding Gastrointestinal Absorption-related Processes


CA16206 Empowering the next generation of social enterprise scholars


CA16207 European Network for Problematic Usage of the Internet


CA16208 Knowledge conversion for enhancing management of european riparian ecosystems and services


CA16209 Natural Flood Retention on Private Land


CA16210 Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS


CA16211 Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe


CA16212 Impact of Nuclear Domains On Gene Expression and Plant Traits


CA16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent


CA16214 The multi-messenger Physics and Astrophysics of neutron Stars


CA16215 European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms


CA16216 Coordination and Harmonization of European Occupational Cohorts


CA16217 European network of multidisciplinary research to improve the urinary stents


CA16218 Nanoscale coherent hybrid devices for superconducting quantum technologies


CA16219 Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring


CA16220 European Network for High Performance Integrated Microwave Photonics


CA16221 Quantum Technologies with Ultra-Cold Atoms


CA16222 Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport


CA16223 Leukemia Gene Discovery by data sharing, mining and collaboration


CA16224 European Raptor Biomonitoring Facility


CA16225 Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies


CA16226 Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly.


CA16227 Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents


CA16228 European Network for Game Theory


CA16229 European Network for Environmental Citizenship


CA16230 Combatting anthelmintic resistance in ruminants


CA16231 European Network of Vaccine Adjuvants


CA16232 European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation


CA16233 Drylands facing change: interdisciplinary research on climate change, food insecurity, political instability


CA16234 European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care


CA16235 Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data


დამტკიცებულ COST Actions-ში, საქართველოს წარმომადგენლებს (მეცნიერები, მკვლევრები, მცირე და საშუალო საწარმოები), ორმხრივი სარგებელის პრინციპის გათვალისწინებით, შეუძლიათ მიუერთდნენ რომელიმე აქტივობას.

ამისთვის საჭიროა შემდეგი ნაბიჯების გადადგა:

  1. COST-ის ოფიციალური ვებგვერდის www.cost.eu მენიუში მონიშნავთ COST Actions, მარცხენა ჩამონათვალში  All Actions-ზე კურსორის დაჭერით ჩამოიხსნება COST Actions-ების საძიებო სისტემა. მოცემულ ველებში შეიყვანთ თქვენთვის სასურველი COST Action-ის საიდენიტიფიკაციო ნომერს და აქტივობის დამტკიცების წელს. „გაგზავნის“ (Submit) ღილაკის დაჭერის შემდეგ, გაიხსნება თქვენთვის საინტერესო აქტივობის გვერდი, რომელშიც მოცემულია აქტივობის აბსტრაქტი.
  2. გვერდის მარჯვენა მხარეს მოცემული სიიდან შეარჩევთ აქტივობის ინიციატორს („Proposer of Action) და მის სახელზე კურსორის დაჭერით, შეგიძლიათ აქტივობის ხელმძღვანელს ოფიციალური განზრახულებათა წერილით (Letter of Intention) მიმართოთ.   თქვენს მიერ შერჩეული აქტივობის კონსორციუმის წევრების სანახავად N2. თქვენს მიერ შერჩეული აქტივობის მმართველი კომიტეტის სანახავად N3.

მხედველობაში მიიღეთ ის გარემოება, რომ COST აქტივობაში მონაწილეობის მოთხოვნა უნდა ეფუძნებოდეს ორმხრივ სარგებელს.