2018-2020 წლების კონკურსები

ევროკომისიის მიერ დამტიკიცებული სამუშაო პროგრამები

  1. შესავალი

“გამორჩეული მეცნიერების” სვეტი
2. ევროპული კვლევების საბჭოს სამუშაო პროგრამა
3. მარია სკლოდოვსკა კიურის აქტივობები
4. მომავლის ტექნოლოგიები
5. ევროპული კვლევითი ინფრასტრუქტურები

6. შესავალი – ლიდერობა შესაძლებლობის მომცემ და ინდუსტრიულ ტექნოლოგიებში

“ინდუსტრიული ლიდერობის” სვეტი
7. ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
8. ნანოტექნოლოგიები, მოწინავე მასალები, ბიოტექნოლოგია და წარმოება
9. კოსმოსი
10. რისკ-ფინანსებთან წვდომა
11. ინოვაცია SMEs-ში

“სოციალური გამოწვევის” სვეტი
12. ჯანმრთელობა, დემოგრაფიული სოციალური ცვლილება და კეთილდღეობა
13. სურსათის უვნებლობა, მდგრადი სოფლის მეურნეობა და ტყე, საზღვაო და ზღვის და შიდა წყლების კვლევები და ბიო-ეკონომიკა
14. უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგია
15. ჭკვიანი, მწვანე და ინტეგრირებული ტრანსპორტი
16. კლიმატური აქტივობა, გარემოსდაცვა, რესურსების ეფექტურობა და ნედლი მასალები
17. ევროპა ცვლად სამყაროში – ინკლუზიური, ინოვაციური და მოაზროვნე საზოგადოება
18. უსაფრთხო საზოგადოება


ჰორიზონტალური პროგრამები
19. გამორჩეულობის გავრცელება და მონაწილეობის გაფართოება
20. მეცნიერება საზოგადოებასთან ერთად და საზოგადოებისთვის
21. ევროპული ინოვაციების საბჭო

22. დისემინაცია, ექსპლუატაცია და შეფასება 2018-2020

23. 2018-2020 სამუშაო პროგრამების ზოგადი დანართები