ჰორიზონტში მონაწილეობის წესების შესახებ ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EU) No 1290/2013

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს რეგულაციაში მოცემულია ინფორმაცია ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამაში „ჰორიზონტი 2020“  მონაწილეობის წესების შესახებ.

ამ რეგულაციით გათვალიწინებული  წესები ადგენენ პროგრამაში მონაწილეობისათვის აუცილებელ მინიმალურ კრიტერიუმებს (მაგ. კონსორციუმში პარტნიორთა რაოდენობას), მონაწილეობის უფლებების მქონე ორგანიზაციებს, დაფინანსების წესებს, ინტელექტუალური საკუთრების წესებს და სხვა.

ქვემოთ მოცემულია აღნიშნული რეგულაციის ყველა მუხლის ჩამონათვალი, რაც გაგიადვილებთ რეგულაციის დოკუმენტში თქვენთვის სასურველი მუხლის მოძებნას.

შესავალი დებულებები
მუხლი 1 – რეგულაციის საგანი და მოქმედების სფერო
მუხლი 2 – ტერმინთა განმარტება
მუხლი 3 – კონფიდენციალურობის შესახებ ინფორმაცია
მუხლი 4 – ინფორმაცია გასაჯაროებასთან დაკავშირებით
მუხლი 5 – მითითება და ინფორმაცია პოტენციური მონაწილეებისთვის

ზოგადი დებულებები
მუხლი 6 – დაფინანსების ფორმები
მუხლი 7 – იურიდიული პირები, რომლებსაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება აქტივობებში
მუხლი 8 – დამოუკიდებლობა

გრანტები: გაცემის პროცედურა
მუხლი 9 – მონაწილეობის პირობები
მუხლი 10 – უფლებამოსილება დაფინანსებაზე
მუხლი 11 – საპროექტო წინადადებებზე კონკურსები (ქოლები)
მუხლი 12 – ერთობლივი კონკურსები (ქოლები) მესამე ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
მუხლი 13 – საპროექტო წინადადებები
მუხლი 14 – ეთიკის კონტროლი
მუხლი 15 – შერჩევის და დაფინანსების მოპოვების კრიტერიუმები
მუხლი 16 – შეფასების კონტროლის პროცედურა
მუხლი 17 – მოკვლევა და საჩივრები
მუხლი 18 – საგრანტო ხელშეკრულება
მუხლი 19 – საგრანტო გადაწყვეტილებები
მუხლი 20 – გრანტის გაცემის დრო
მუხლი 21 – გრანტის გადახდის დრო
მუხლი 22 – უსაფრთხო ელექტრონული სისტემა

განხორციელება
მუხლი 23 – აქტივობის განხორციელება
მუხლი 24 – კონსორციუმი

გრანტების ფორმა და დაფინანსების წესები
მუხლი 25 – გრანტების ფორმა
მუხლი 26 – უფლებამოსილება ხარჯებზე
მუხლი 27 – პირდაპირი პერსონალური გადახდას დაქვემდებარებული ხარჯები
მუხლი 28 – ქმედების დაფინანსება
მუხლი 29 – არაპირდაპირი ხარჯები
მუხლი 30 – დაფინანსების დონეების შეფასება
მუხლი 31 – წლიური პროდუქტიული საათები
მუხლი 32 – ხელფასის გარეშე მყოფი მცირე და საშუალო საწარმოების (SMEs) მფლობელები და ფიზიკური პირები
მუხლი 33 – ერთეულის ხარჯები
მუხლი 34 – საფინანსო ანგარიშების შესახებ სერტიფიკატები
მუხლი 35 – მეთოდოლოგიის შესახებ სერთიფიკატები
მუხლი 36 – სერტიფიცირების გამცემი აუდიტორები
მუხლი 37 – კუმულაციური დაფინანსება

გარანტიები
მუხლი 38 – მონაწილეთა საგარანტიო ფონდი
მუხლი 39 – ფონდის ოპერირება

ექსპერტები
მუხლი 40 – დამოუკიდებელი ექსპერტების დანიშვნა

შედეგების ექსპლუატაციისა და დისემინაციის მარეგულირებელი წესები
მუხლი 41 – შედეგების ფლობა
მუხლი 42 – შედეგების დაცვა
მუხლი 43 – შედეგების ექსპლუატაცია და დისემინაცია
მუხლი 44 – შედეგების ტრანსფერი და ლიცენზირება
მუხლი 45 –  Background (ნებისმიერი სახის მონაცემი, ნოუ-ჰაუ ან ინფორმაცია)
მუხლი 46 – წვდომის უფლებების პრინციპები
მუხლი 47 – წვდომის უფლებები განხორციელებისათვის
მუხლი 48 – წვდომის უფლებები ექსპლუატაციისათვის
მუხლი 49 – წვდომის უფლებები ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოებისათვის

სპეციფიკური დებულებები
მუხლი 50 – პრიზები
მუხლი 51 – ინოვაციური გადაწყვეტილებების შესყიდვა, პრე-კომერციული შესყიდვა და სახელმწიფო შესყიდვა
მუხლი 52 – ფინანსური ინსტრუმენტები
მუხლი 53 – SME ინსტრუმენტი
მუხლი 54 – სწრაფი ბილიკი ინოვაციისკენ
მუხლი 55 – სხვა სპეციფიური დებულებები

დასკვნითი დებულებები
მუხლი 56 – დელეგირების განხორციელება
მუხლი 57 – ანულირება და გარდამავალი დებულებები

  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამაში „ჰორიზონტი 2020“  მონაწილეობის შესახებ