ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი ქართველი პარტნიორების მონაწილეობით

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი
ქართველი პარტნიორების მონაწილეობით


Idealist2018 – ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დანიშნული ეროვნული საკონტაქტო პირების ტრანსნაციონალური თანამშრომლობა
პროექტის კონსორციუმი შედგება 32 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია ისრაელი;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 3 999 995,31;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 23 125 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


Black Sea Horizon – ევროკავშირსა და შავი ზღვის რეგიონს შორის გაძლიერებული ბი-რეგიონალური თანამშრომლობა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით.
პროექტის ტიპი: კოორდინაციისა და დახმარების აქტივობა
პროექტის კონსორციუმი შედგება 19 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია ავსტრია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 499 503,75;
პროექტის კონსორციუმში საქართველოდან მონაწილეობას იღებს 2 პარტნიორი-ორგანიზაციაა:
ა) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 22 431,25 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.
ბ) ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს 45 537,5 ევრო, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


GN4-1 Research and Education Networking – GÉANT
პროექტის კონსორციუმი შედგება 38 პარტნიორისგან
პროექტის კოორდინატორია დიდი ბრიტანეთი;
ევროკავშირის ჯამური ფინანსური კონტრიბუციაა:EUR 25 000 000;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – ”გრენა”, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს EUR 40 721, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


WOSCAP – Whole-of-Society Conflict Prevention and Peacebuilding
პროექტის კონსორციუმი შედგება 10 პარტნიორისგან.
პროექტის კოორდინატორია – ნიდერლანდების სამეფო;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 990 114,25;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 53 781, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


NUCLEUS – – New Understanding of Communication, Learning and Engagement in Universities and Scientific Institutions
პროექტის კონსორციუმი შედგება 24 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – გერმანია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 3 993 632,50;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტია, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 29 250, ფინანსური კონტრიბუციის სახით;


VI-SEEM – VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
პროექტის კონსორციუმი შედგება 16 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – საბერძნეთი;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 3 300 000;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – ”გრენა”, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 82 500,00 ფინანსური კონტრიბუციის სახით;


EaP Plus – STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries – PLUS
პროექტის კონსორციუმი შედგება 17 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – საბერძნეთი;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 569 078,75;
პროექტის კონსორციუმში საქართველოდან მონაწილეობას იღებს 2 პარტნიორი-ორგანიზაციაა:
ა) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს EUR 46 125, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.
ბ) კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს EUR 61 250, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


GN4-2 Research and Education Networking – GÉANT
პროექტის კონსორციუმი შედგება 38 პარტნიორისგან
პროექტის კოორდინატორია დიდი ბრიტანეთი;
ევროკავშირის ჯამური ფინანსური კონტრიბუციაა:EUR 59 000 000;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – ”გრენა”, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისაგან მიღებული აქვს EUR 32, 822.00 ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


SeaDataCloud – Further developing the Pan-European infrastructure for marine and ocean data management
პროექტის კონსორციუმი შედგება 56 პარტნიორისგან;
ევროკავშირის ჯამური ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 9 999 737,50;
პროექტის კოორდინატორი საფრანგეთი.
მონაწილეობას იღებს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა – EUR 37 062,50


FEUTURE – The Future of EU-Turkey Relations. Mapping Dynamics and Testing Scenarios
პროექტის ტიპი: კვლევისა და ინოვაციის აქტივობა;
პროექტის კონსორციუმი შედგება 13 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – გერმანია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 2 497 984,5;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
CRRC GEORGIA, რომელსაც პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 70 353,75, ფინანსური კონტრიბუციის სახით;


FutureTrust – Future Trust Services for Trustworthy Global Transactions
პროექტის კონსორციუმი შედგება 16 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – გერმანია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 6 338 948,89;
პროექტის კონსორციუმში შემავალი საქართველოს პარტნიორი ორგანიზაციაა:
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, რომელსაც ამ პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 176 437,5, ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


„Graphene 3D” Multifunctional Graphene-based Nanocomposites with Robust Electromagnetic and Thermal Properties for 3D-printing Application
პროექტის კონსორციუმი შედგება 7 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – ბულგარეთი;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 651 500;
ქართული პარტნიორი ორგანიზაცია: სსიპ. ილია ვეკუას სახელობის სოხუმის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტი – ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 301, 500.00 ფინანსური კონტრიბუციის სახით .


KEAC-BSR – Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries
პროექტის კონსორციუმი შედგება 9 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – ავსტრია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 1 651 500;
ქართული პარტნიორი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ევროკავშირისგან მიღებული აქვს EUR 216 000.00 ფინანსური კონტრიბუციის სახით.


BELLA-S1 Building Europe Link with Latin America
პროექტის კონსორციუმი შედგება 40 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – დიდი ბრიტანეთი;
ქართველი პარტნიორი – საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – ”გრენა”;


CONNECTING Nature – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance
პროექტის კონსორციუმი შედგება 29 პარტნიორისგან;
პროექტის კოორდინატორია – ირლანდია;
ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუციაა: EUR 11 394 282,49;
ქართველი პარტნიორი – საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“ – ევროკავშირის ფინანსური კონტრიბუცია: 190 000.00 ევრო.